Tống đạt văn bản cho Tòa án, Thi hành án

  • Tăng mức chi phí tống đạt của Thừa phát lại - 06/04/2014, 11:15 pm -
    Ngày 28/02/2014, Bộ Tư pháp, Tòa án NDTC, VKSNDTC và Bộ Tài chính phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Qu
  • Tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án - 31/01/2014, 09:56 pm -
    Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.