Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự

  • Có thể kê biên tài sản thế chấp để thi hành án hay không? - 07/07/2014, 11:06 am -
    Theo Bản án số 61/2010/DSST ngày 11 tháng 8 năm 2010, buộc A thi hành cho B số tiền 4.023.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Qua xác minh, A có 1 tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhưng đã thế chấp cho một cá
  • Án đã bị đình chỉ, Thừa phát lại vẫn được thi hành - 03/06/2014, 08:43 am -
    Ngân hàng tôi có đơn xin rút yêu cầu thi hành án, sau đó cục THA đã ra quyết định đình chỉ THA, vậy xin hỏi Ngân hàng tôi có được yêu cầu THA đối với bản án đó nữa không?
  • Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự - 31/01/2014, 09:52 pm -
    Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tò